top

กิจกรรมวันอาเซียน

    โรงเรียนเผยอิงได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 ในงานดังกล่าวมีทั้งการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะของแต่ละชาติในอาเซียน ซุ้มความรู้จาก

ประเทศต่างๆ  รวมทั้งการถ่ายทำงานโรงเรียนต้นแบบสู่อาเซียน จาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555

                                                   


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom